اینکه شیر حمام و دستشویی و شیر خوراکی یک کلمه ی مشترک داشته باشند، هیچ اهمیتی ندارد، اینها فقط یک اسمند برای نام بردن و بس؛ اما اینکه "حال" به معنیِ حالا و "حال" به معنیِ حالِ بدِ من از نبودنِ تو، یا حال خوبِ من از خندیدنِ تو، یک کلمه ی مشترک داشته باشند، نهایتِ بی انصافیِ زبان است! اینکه "ساعت ها" ی روز و زندگی ام، که بی بودنت شبیه به لاک پشتِ پیر و از پا افتاده ای می گذرند، با "ساعت ها" ی توی ویترین مغازه ی ساعت سازی، یک کلمه ی مشترک داشته باشند... انصاف است؟!

مهدیه لطیفی

/ 0 نظر / 14 بازدید