دوست داشتن

دوست داشتن همین نگاهست ، 

همین یک لحظه بودن ها

همین خوردن تکه نانی در ایستگاه تنهایی ها

همین رد شدن از روی پل خاطره ها

همین یک بند دوستت دارم ها

همین رها شدن در حوض بی خیالی ها

همین نپرسیده بوسیده شدن ها

همین گذر از پشت شب تاریک کوچه ی قاصدک ها

همین ریختن ماهی به میان تنگ تردیدها

همین بوسیده شدن یکباره ی دوستی ها

زندگی همین است

جایی معطل همین یک آغوش بی منت 

یک بوسیده شدن بی عادت

یک دوستت دارم بی علت

باور کن 

زندگی همین دوست داشتن است.

ای لیا 

/ 0 نظر / 4 بازدید