درخت چشم گذاشت و
شمرد
4.3.2.1.....
چشم که وا کرد 
جنگل نبود ...

ادمها بازی را بلد نبودند ...

بهمن فاطمی

/ 2 نظر / 15 بازدید
پردرد

حرفهای دلم راهرگز کسی نفهمید ،فقط روزی مورچه هاخواهند فهمید ! روزی که در زیر خاک گلویم را به تاراج می برند ، نمیدانی چه دردی دارد وقتی حالم در واژه ها هم نمی گنجد

دیگوکسین

فردا صبح انسان به کوچه می آید و درختان از ترس پشت گنجشک ها پنهان میشوند گ