یک عمر در انتظارِ کسی هستی
که درکت کند و تو را
همانگونه که هستی بپذیرد.
و عاقبت درمی یابی که او
از همان آغاز خودت بوده ای

ریچارد باخ

/ 1 نظر / 17 بازدید
بآنو...

ریچارد باخِ عزیزم... " ... از همان آغاز خودت بوده ای..."