وفا که رفت ..

وفا که رفت...

تو به من خندیدی

که محبت را چند

در وزنه ی دنیا ریختی

و چه کاسب شدی

ساعت طاقچه زار زار گریست

و زمان هم ایستاد

در چنین جایی که وفا هم برود

که محبت را هیچ کس نخرد

و نپاید دمی هیچ احساسی

زندگی باد حرام

زندگی جای دگر باید کرد...

 

 "فروغ فرخزاد"

/ 0 نظر / 4 بازدید