شازده کوچولو

شازده کوچولو از مرد الکلی پرسید : چرا الکل میخوری ؟ 

مرد الکلی گفت : برای اینکه فراموش کنم . 
شازده کوچولو پرسید : چی رو فراموش کنی؟ 
مرد گفت : که غصه دارم . 
شازده کوچولو پرسید غصه چی داری ؟ 
مرد گفت : که الکل می خورم.

 

آنتوان دوسنت اگزوپری

/ 0 نظر / 4 بازدید