اگر زندگی
با تمام نامِ بزرگ اش
این چیزی بود که من دیدم
من داوطلبانه ، دنیایم را عوض خواهم کرد.
اصلا کسی چه می داند
شاید دنیای زیر آب
دنیای بهتری است...
دنیایی که بزرگترین بُحران اش
بــــحرانِ روشــــن کــــردنِ سیـــــگارم باشد.

شل سیلور استاین

/ 0 نظر / 15 بازدید