خوشایند

خیلی خوشایند است که بعضیها توی برگه نظرسنجی که در کنار فرم درخواست تمدید عضویت داده شده اسمشان را خوش خط مینویسند و آدرسشان را تا آخر...حتی تا آنجا که پستچی زنگ چندم را بزند.

خیلی سخت است آدم توی ازدحام  جمعیت، ایستاده و نیم خیز دو برگه فرم نظرسنجی را خط

به خط پر کند و جدی جدی حسش را درباره جز به جز جزییات مکتوب کند، ولی بعضیها این لطف را میکنند.

خیلی خوشایند است...البت اگر جلوی شما (چیزی شبیه به صف) ایستاده نباشد بهتر!

/ 0 نظر / 2 بازدید