# شعر

زمستان

زمستــان آمــده اســت!خستــه ام!مــی خــوابــم!بهــار کــه آمــد،پیلــه ام را مــی شکــافــمتــا بــا پــرهــای خیــس،دوبــارهعــاشقــت شــوم ...کیکاووس یاکیده ادامه مطلب
/ 0 نظر / 2 بازدید